א. כללי

1. אתר האינטרנט “אפרת אוריאלי”  (להלן “האתר”) הינו בבעלות אפרת אוריאלי ומופעל על ידה (להלן:”בעלת האתר”) או על ידי צוות מטעמה. האתר משמש כאתר אינפורמציה וסחר אלקטרוני לרכישת מוצרי טיפוח, יופי ואחרים על ידי גולשים באתר (להלן “המשתמש/ים” ו/או “הרוכש/ים” ו/או “הלקוח/ות”)

2. הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר, שימוש ו/או רכישה של המוצרים המופיעים בו על ידי המשתמשים באתר. ההוראות עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר. על כן, מתבקשת הגולשת לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות טרם השימוש באתר.

3. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לשנות ו/או למחוק את תנאי שימוש אלו או את חלקם בכל עת ללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או מאוחרת ללקוחות האתר. כל שינוי שיעשה באתר ובתנאיו יחייבו את המשתמשת עם המשך שימושה בו. שימוש באתר ע”י המשתמשת לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמת המשתמשת לשינויים אלו.
נוסח התקנון המחייב בכל זמן הינו נוסח התקנון המפורסם באתר בפועל.

4. הוראות תקנון זה הן בעלות החזקה ויגברו על המצוי בתוכן האתר במקרה של סתירה ואי התאמה

5. תנאי השימוש הינם מצטברים ויש להתייחס אליהם כמתקיימים זה לצד זה ולא יבטל תנאי אחד את השני.

6. שימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או קריאת התוכן על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמשת קראה את הוראות תקנון זה וכן כי היא מסכימה להוראות תקנון זה, לתנאי מדיניות הפרטיות וכן מסכימה לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.

7. על משתמשת שאינה מסכימה לתנאי השימוש להימנע משימוש באתר מאחר ועצם השימוש בו מהווה את האישור לאמור בתקנון זה. ניתן לפנות לצוות האתר בכל שאלה או טענה לקבלת שירות.

8. המשתמשת רשאית לעשות באתר שימוש לצרכים אישיים בלבד.

9. השימוש במידע אותו מסר המשתמש לבעלת האתר ע”י הרשמה ו/או שהצטבר אצלה עקב שימוש המשתמשת באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

ב.

ללא קבלת אישור מראש ובכתב מידי בעלת האתר, המשתמשת אינה רשאית לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
כמו”כ המשתמשת אינה רשאית לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
אין להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפרסם כל מידע שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו הכח לפגוע בשמו הטוב של כל אדם במזיד.
אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל לחסימת גישת המשתמשת לאתר ע”י בעלת האתר ואף לחשוף אותה לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.


ג. רכישה באתר

1. בעלת האתר רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או להחסיר מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את מחירם ואת אופן מכירתם, לרבות דמי המשלוח.

2. מחירי המוצרים המוצעים למכירה באתר, הינם המחירים הרגילים של המוצרים (להלן “המחיר הרגיל”). לפיכך, מחירי מבצע ו/או מחירים מיוחדים למוצרים שיוצגו באתר הינם מחירים מוזלים ביחס למחיר הרגיל ונתונים לשינוי ע”י בעלת האתר עפ”י שיקול דעתה האישי.

3. המחירים המוצגים באתר הינם המחירים אותם קבעה בעלת האתר על פי שיקוליה ולא תהא כל טענה או תביעה כלפיהם. האחריות על סקירת השוק הינה על המשתמשת והחלטתה לבצע רכישה מהווה הסכמה למחיר המוצג.

4. האתר עשוי להציג או למכור מוצרים, ו/או שירותים במחירים השונים מאלו הקיימים ברכישה ישירה מול בעלת האתר, ולפיכך לא תהיה כל אפשרות לדרוש או לבצע קנייה של מוצרים ו/או שרותים מול בעלת האתר בהתבסס על המופיע באתר.

5. באתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי. היה ולאחר המכירה התברר כי המוצר אזל מהמלאי, בעלת האתר תזכה את המשתמשת בשווי התשלום שבוצע עבור המוצר החסר והיא לא תחוייב על מוצר שלא סופק בפועל. בעלת האתר לא תישא בשום תביעה או טענה בגין מוצרים שלא סופקו כל עוד יבוצע זיכוי עבורם.

6. רוב המוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות, קטעי וידאו ותיאור אשר נועדו לדמות את המוצר עצמו באופן הקרוב ביותר למציאות. ליד כל מוצר או שירות מוצג מחירו אשר כולל מע”מ. במקרה של שוני או הבדל בין התצלום לבין המפרט הטכני, יש להסתמך על התיאור במפרט הטכני על המוצג בתצלום.
יובהר כי המפרט הטכני, התיאור ותמונת המוצרים המוצעים למכירה, הינם להמחשה בלבד, ונעשו עם מאמץ גדול לדייק את ההמחשה למציאות עד כמה שניתן. על כן, בעלת האתר אינה אחראית לשוני והבדל מכל סוג שהוא בין המוצרים הנרכשים למפרט הטכני, תצלום המוצר ותיאורו.
עם זאת, באם כתוצאה מטעות שנעשתה בתום לב, המוצר אותו קיבלה הרוכשת, לרבות המפרט הטכני אינו תואם את המוצר המופיע באתר, הרוכשת תפנה לצוות האתר ותטופל על פי הנהלים ותנאי השימוש אשר נקבעו מראש אצל בעלת האתר.

ד. הזמנה באתר

1. על המשתמשת המזמינה באתר להזין פרטי הזדהות, כתובת למשלוח ופרטי כרטיס האשראי לחיוב. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים על מנת להבטיח את ביצוע הקניה והגעתה ללקוחה.

2. ההזמנה תירשם במחשבי האתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה תוך מספר שעות מסיום הליך ביצוע ההזמנה.
יובהר כי, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע רכישה ואינו מחייב את בעלת האתר. רק רישומי המחשב של האתר, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, הם יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

3. הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין. פעולה כזו צפויה לגרור הליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבעלת האתר עקב שיבוש הליכי המכירה ו/או כל נזק אחר העלול להגרם.

4. ביצוע פעולת תשלום באתר, יעשה ע”י בעל כרטיס האשראי.

5. כל עסקה תדרוש אישור מקדים של חברת האשראי בהתאם לפרטים שנמסרו ע”י הלקוחה לצורך ביצוע הרכישה.
באם העסקה לא תאושר על-ידי חברת האשראי תקבל הרוכשת הודעה בהתאם. לצורך השלמת הרכישה על הרוכשת ליצור קשר עם חברת האשראי להסדרת התשלום. להשלמת הרכישה וביצוע העסקה תידרש הרוכשת ליצור קשר טלפוני עם צוות האתר בטלפון המסופק באתר תוך יום עסקים. יודגש כי, הפעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ויצירת קשר עם צוות האתר.

6. בקשה של רוכשת לשינוי פרטי כרטיס האשראי או אופן החיוב, באם תאושר על ידי בעלת האתר עפ”י שיקוליה, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברות כרטיסי האשראי (באם תאושר על ידי חברות כרטיסי האשראי) והרוכשת מתחייבת בתשלום העמלה כאמור.

7. בעלת האתר רשאית לסיים מבצעים ו/או לשנותם בכל עת. המחירים והתנאים הקובעים הם אלה המופיעים בדף המוצר באתר בפועל.

ה. הרשאה לביצוע רכישה באתר:

כדי לבצע רכישה באתר על המשתמשת לעמוד בתנאים שלהלן:

• בנות 18 ומעלה בעלות תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. באם הרוכשת קטינה (מתחת לגיל 18) או אינה זכאית לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, יחשב השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס.

• בעלות כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעלות תא דואר אלקטרוני ובעלות אמצעי התקשרות בישראל (טלפון נייח ו/או טלפון נייד).
למען הסר ספק יובהר כי לבעלת האתר נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשת את הגישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל את חשבונה באתר, באם התנהגותה נוגדת את תנאי השימוש באתר ו/או את מדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמשת נחסם או הוגבל לשימוש. בעלת האתר תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמשת כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

ו. ביטול עסקה, מוצר פגום והחזרת מוצר

1. הרוכשת מוצר באתר זה רשאית לבטל את העסקה בהתאם להוראות החוק. הרוכשת מחויבת לבדוק את המוצר בעת קבלתו.

2. מוצר אשר נרכש באתר ניתן לבטלו באמצעות הודעה בכתב לצוות האתר, שיפורטו בה שמה המלא, מספר תעודת הזהות של הרוכשת המבטלת ומספר חשבונית מקור שהתקבלה מהאתר בקשר לעסקה (להלן “הודעת הביטול”), באמצעות מוקד שירות הלקוחות של האתר בטלפון – 0533615996 ובדוא”ל,- luxurynails111@gmail.com החל מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את תנאי העסקה, לרבות תיאורו ומחירו של המוצר, אחריות, מדיניות ביטולים וכד’, לפי המאוחר מבניהם, כדלקמן והכל בהתאם להוראות החוק:

• ביטול עסקה עקב פגם במוצר – במקרה זה תחזיר בעלת האתר בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול מהרוכשת, את שווי הסכום ששולם עבור המוצר, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוחה סכום כלשהו עבורו. החזרת המוצר לבעלת האתר תעשה על ידי צוות האתר על פי הוראות החוק. ההתחייבות לאיכות ושלמות המוצר הינה מחובתו של היצרן ו/או הספק, בכפוף לחוקים ולתקנות להגנת הצרכן.
בעלת האתר תחליף כל מוצר פגום אשר הגיע לידיה של הלקוחה בכפוף לתנאים הבאים: המוצר נשלח חזרה תוך 14 ימים מיום קבלתו. המוצר יוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מצומצם עד אשר התגלה הפגם. הלקוחה תצרף את פרטיה המלאים למוצר שיוחזר ותסכים לכך שבעלת האתר תעביר את פרטיה ופרטי תלונתה ליצרן ו/או הספק של אותו המוצר.

• ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר, וכל עוד הודעת הביטול תתקבל אצל צוות האתר לפני הוצאת המשלוח ללקוחה על ידי צוות האתר- במקרה זה תחזיר בעלת האתר בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול, את שווי המוצר ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור עותק מהודעת ביטול החיוב. במקרה זה בעלת האתר עשויה לגבות דמי ביטול על סך 7% מערך העסקה או 150 ₪, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות בעלת האתר בהתאם להוראות החוק (להלן “דמי טיפול”).

• ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר, ובאם הודעת הביטול תתקבל באתר לאחר הוצאת המשלוח לכתובת אותה הזינה הרוכשת במעמד ההזמנה, אך לפני קבלת המוצר על ידי הרוכשת – במקרה זה תחזיר בעלת האתר בתוך 7 ימי עסקים מיום החזרת המוצר את שווי המוצר ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור עותק מהודעת ביטול החיוב. במקרה זה בעלת האתר עשויה לגבות דמי ביטול על סך 7% מערך העסקה או 150 ₪, לפי הנמוך מבינם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות בעלת האתר בהתאם להוראות החוק. בנוסף ייגבו דמי ביטול המשלוח עפ”י סכום עלות המשלוח באתר ובהתאם לשיטת המשלוח אותה בחרה הלקוחה, גם במקרים בהם לא נגבה תשלום עבור המשלוח במעמד הרכישה עקב קניה בסכום המזכה במשלוח חינם ו/או מבצע באתר.

• ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר, לאחר שהרוכשת קיבלה את המוצר/ים שרכשה לכתובת שהזינה במעמד הרכישה (ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר/ים או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את תנאי העסקה) – במקרה זה תחזיר בעלת האתר בתוך 7 ימי עסקים מיום החזרת המוצר/ים את שווי המוצר ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור עותק מהודעת ביטול החיוב. במקרה זה בעלת האתר עשויה לגבות דמי ביטול בסך 7% מערך העסקה או 150 ₪, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות בעלת האתר בהתאם להוראות החוק. בנוסף ייגבו דמי ביטול המשלוח עפ”י סכום עלות המשלוח באתר ובהתאם לשיטת המשלוח אותה בחרה הלקוחה, גם במקרים בהם לא נגבה תשלום עבור המשלוח במעמד הרכישה עקב קניה בסכום במזכה במשלוח חינם ו/או מבצע באתר.
על הרוכשת להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה, בצירוף חשבונית מקור, לרחוב אבא אבן 18 דירה 7, ירושלים, ע”ש אפרת אוריאלי. עלות ההחזרה הינה על הרוכשת ותשולם על ידה.

ז. ביטול עסקה מצד בעלת האתר

בכל אחד מהמקרים שלהלן תהיה בעלת האתר רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמשת, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה למשתמשת. התקשרות שבוטלה לא תזכה את המשתמשת בכל זכות שהיא ולא יהיו למשתמשת כל טענות כנגד בעלת האתר:
• במקרה של טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה.
• במקרה של תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון”, ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת וטיפול אחרות המשרתות את צוות האתר, ו/או בכל מקרה אחר בו יתרחשו עיכובים, שיבושים ו/או אירועים שאינם בשליטת צוות האתר וישבשו את פעילותו התקינה של האתר או את יכולת אספקת המוצרים.
• במקרה בו לא עמדה המשתמשת באחת מהתחייבויותיה, ושהחסירה פרטים מהפרטים הנדרשים להשלמת ההזמנה, ו/או לא התשלום לא אושר ע”י חברת האשראי.

ח. אספקת המוצרים ומשלוח:

אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר תיעשה על ידי צוות האתר בהתאם למדיניות המשלוחים של האתר.
אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להבטיח שההזמנה תגיע בשלמותה ובמהירות האפשרית. אך יחד עם זאת, עשויות להתרחש טעויות אנוש בעת אריזת ההזמנה והטיפול במשלוח.
בעת ההזמנה תקח הרוכשת בחשבון אפשרות של טעות אנוש וחוסר ו/או שינוי במוצרים שהתקבלו לעומת המוצרים שהוזמנו. במקרה של חוסר ו/או שינוי במוצרים יש ליצור קשר עם צוות שירות הלקוחות של האתר (כמובא למעלה) לטיפול בבעיה.
הזמן המשוער למשלוח הינו הזמן המשוער שנמסר מטעם חברת השליחויות איתה עובדת בעלת האתר, וכל שינוי בזמנים או טעות אנוש אחרת במשלוח אינה באחריות בעלת האתר. עם זאת, בעלת האתר תעשה את מירב המאמצים לטיפול בבעיות ולמניעתן מראש אך ללא נשיאה באחריות או תביעה מצד הלקוחה.
ט. בעלות וקניין רוחני

1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומית וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמשת להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מהתוכן באתר ללא הסכמתה המוקדמת והמפורשת בכתב של בעלת האתר.

2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (בין אם מדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (דומיין) , הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, מידע סודי, לוגו, נתוני שוק, המצג והעיצוב של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של בעלת האתר או של צד שלישי, אשר הרשה לבעלת האתר להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות הנ”ל מותר לבעלת האתר בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לכך). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי התוכן המופיעים באתר, אלא אם התקבל אישור בעלת האתר לכך מראש ובכתב.


י. תוכן האתר ופרסומות

1. האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם. כוונת בעלת האתר היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.

2. התוכן האינפורמטיבי המוצג באתר מוצג מנסיונה האישי של בעלת האתר וממידע שנאסף ברשת. בעלת האתר אינה אחראית לנזק העלול להגרם מפעולות של המשתמשת. בעלת האתר אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן האתר והמוצרים ואין המידע מהווה אישור לביצוע פעולות מסוימות בעקבותיו. על הקוראת לעשות את בדיקותיה והערכותיה בנושא הכתוב בעצמה, להשתמש בשיקול דעתה האישית ולא להסתמך על הכתוב בתוכן.

3.. בעלת האתר מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד, ועל כן מודעת המשתמשת ומסכימה לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתה של המשתמשת ובאחריותה הבלעדית.

4. יובהר כי אין לראות במידע המופיע באתר כמידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש במוצר יש לעיין בעלון לצרכן ובהוראות השימוש.

5. כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות, נמסר על ידם ולבעלת האתר לא תהיה כל אחריות לגביו.

6. תכונות, עיצוב, צבעים או תיאור של מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. במידה והמשתמשת חושדת כי ישנו פער בין נראות המוצג בפועל לבין המוצג המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצג, עליה לפנות לצוות האתר אשר יפעל לתקנו בהקדם, בהתאם לצורך.

7. באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים על-ידי בעלת האתר. הקישורים נועדו אך ורק לרווחתן ונוחותן של המשתמשות. קישורים אלו אינם בשליטתה של בעלת האתר והיא אינה אחראית על תוכן האתרים המקושרים. בעלת האתר אינה מבטיחה את תקינותם, אמינותם, עדכניותם, או חוקיותם ו/או לתוכנם ותנאיהם. בעלת האתר אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.

8. כל שימוש בתוכן באתר, לרבות כל כניסה של המשתמשת לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה בקישור באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותה הבלעדית של המשתמשת. למשתמשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלת האתר בקשר לתוכן באתר.

יא. הגבלת אחריות

1. בעלת האתר עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש נוחה ובטוחה באתר. עם זאת, יתכנו תקלות ו/או בעיות ולעיתים עשויה שלא להיות לך גישה לאתר.

2. בעלת האתר והאחראים הנוספים לו לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ישיר או עקיף, או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, פיצויים בגין הפסד רווחים, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר ו/או בתוכנו או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

• שימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר.

•הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמשת עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;

• שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי בעלת האתר ובין על ידי צדדים נוספים/חיצוניים;

3. שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי האתר מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לבעלת האתר, לרבות פעולת רכישה או כל פעולה אחרת שלא נקלטה במחשבי האתר, לא יהוו עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשת.

4. בעלת האתר תישא באחריות מקסימלית עד לגובה עלות המוצר כפי שנרכש ע”י הלקוחה.

יב. קיום הוראות התקנון ושיפוי

1. המשתמשת מתחייבת בזאת לציית לכל הוראות הדין העשויים לחול על שימושה באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.

2. המשתמשת מתחייבת לשפות את בעלת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל הפסד, נזק, אובדן רווח או הוצאה שיגרמו להם במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה כלכלית, פגיעה במוניטין, שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, ו/או תביעה הנובעים מהפרת תנאי השימוש ו/או מכל חיוב כלפי בעלת האתר ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לבעלת האתר אין אחריות לגביו;

יג. הגבלת גישה לאתר ו/או ביצוע שינויים באתר

1. בעלת האתר רשאית ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.

2. בעלת האתר תהיה רשאית להתנות את השימוש באתר או בחלקו ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה על כך.

יד. התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מודע ומסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד בעלת האתר ו/או צדדים שלישיים תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

טו. דין וסמכות שיפוט

על אכיפתו ופרשנותו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט והסמכות לשיפוט יהיה בבית משפט המוסמך לכך באחד מהמחוזות, ירושלים, חיפה, תל אביב-יפו או ב”ש. הדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי דין זר.

טז. שונות

1. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתקנון זה ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות שאר תנאי השימוש. במקרה שכזה, יאכף תנאי אחר מתקנון זה שדומה לתנאי שהוסר.

2. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין בעלת האתר בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ובתוכנו.

יז. צור קשר

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של האתר באמצעות טופס יצירת קשר, או בטלפון:053-3615996 או במייל: luxurynails111@gmail.com.